راه اندازی برنامه WorldRef- تجارت صنعتی را با سرمایه گذاری صفر و ریسک صفر شروع کنید

چه چیزی در برنامه وجود دارد؟

فرم ثبت نام فروشنده

اطلاعات تماس شرکت

تماس با شخص 1 *

تماس با شخص 2 *

اطلاعات عمومی شرکت

جزئیات کارخانه / کار

گواهینامه ها، اعتبارنامه ها، عضویت ها

کدها و استانداردها

مالی و رتبه بندی

گردش مالی و سود / زیان سالانه در 3 سال گذشته*

سال

2021

2020

2019

(گواهی صادر شده توسط سازمان مالیاتی مرکزی کشور شما مبنی بر اینکه این شرکت پرداخت کننده مالیات مقیم است. این گواهی نباید بیش از 1 سال قدمت داشته باشد)

صدور صورت حساب

یکی از موارد زیر را ضمیمه کنید:

- بررسی لغو شده

- نامه صادر شده توسط بانک

- نسخه ویرایش شده صورت حساب

- کپی سند صادر شده توسط بانک که مشخصات صاحب حساب را به وضوح نشان دهد.

ساختار شرکت و پرسنل کلیدی

فهرست نام ها و آدرس های همه نهادهای مرتبط مانند شرکت های تابعه

فهرست اسامی و اطلاعات تماس صاحبان / شرکا / مروج / مدیران

دعوا/ داوری